Εκκλησιαστικό Ρητό

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Πρόσκληση στο Δήμο μας για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «έργα αναβάθμισης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικής κληρονομιάς πόλεων»


Ο Περιφερειάρχης κ. Μπακογιάννης απέστειλε σε όλους του δήμους της Στερεάς Ελλάδας πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» αξονα προτεραιότητας 06 «προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» ο οποιος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «έργα αναβάθμισης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικής κληρονομιάς πόλεων». Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαύγεια

Η δράση «Έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων», ενδεικτικά περιλαμβάνει:
-Ενίσχυση κτιριακών υποδομών
-Κατασκευή έργων προστασίας των χώρων από τα καιρικά φαινόμενα και τις λοιπές φθορές
-Εργασίες ανάδειξης των μνημείων
-Διαμόρφωση χώρων για την ενίσχυση της προσβασιμότητας των επισκεπτών και κυρίως των ΑΜΕΑ
-Επιστημονική τεκμηρίωση – δημοσίευση των ευρημάτων
-Προμήθεια εξοπλισμού ανάδειξης των μνημείων ή των χώρων
-Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
Η υποστήριξη σε έργα πολιτισμού και τουρισμού περιορίζεται μόνο σε έργα μικρής κλίμακας. Μια επένδυση σε υποδομές στους τομείς αυτούς θα θεωρείται μικρής κλίμακας, αν το συνολικό κόστος του είναι μικρότερο ή ίσο των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το όριο αυτό αυξάνεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ στην περίπτωση έργων υποδομής που θεωρούνται παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης του 1972 που αφορά στην προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς από την UNESCO.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:
-Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικήςκαι φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών. Αριθμός επισκέψεων
κατ'έτος
-Διανυκτερεύσεις τουριστών. Αριθμός / έτος
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση