Εκκλησιαστικό Ρητό

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων


Ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, στην εκτέλεση της εργασίας διαχείρισης αδέσποτων ζώων
στα όρια του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, σύμφωνα με τους όρους και τις
προδιαγραφές της από 26-1-2016 επισυναπτόμενης μελέτης των υπηρεσιών του
Δήμου.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές προσφορές μέχρι
18/2/2016 και ώρα 15:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Συνημμένα, με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα
κάτωθι δικαιολογητικά:
1). Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει λάβει γνώση
και αποδέχεται τους όρους της συνημμένης μελέτης.
2). Άδεια λειτουργίας κτηνιατρείου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση