Εκκλησιαστικό Ρητό

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

Πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Λούτσα

  1. Το άρθρο 5, παρ 5 της με αριθμ πρωτ 83691/Γ7/ 22-07-2011 Υπουργικής Απόφασης όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό την 01-08-2011.
  2. 2. Το άρθρο 3 πρωτ 83691/Γ7/22-07-2011 Υπουργικής Απόφασης όπως όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό την 01-08-2011 και ορίζει τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων.
  3.  Την με αριθμ. πρωτ 49564/Γ7/ 01-04-2014 Υπουργική Απόφαση με θέμα "Ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διρφύων-Μεσσαπίων"
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά καθώς ότι το νεοϊδρυθέν ΚΠΕ Διρφύων-Μεσσαπίων δεν έχει στελεχωθεί.
Καλούμε
εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ευβοίας οι οποίοι εξ' ολοκλήρου πλεονάζουν, εφόσον ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παραπάνω Υ.Α. από Τρίτη 2/2/2016 μέχρι την Παρασκευή 5/2/2016 μέσω των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης προκειμένου να γίνει κάλυψη δύο κενών θέσεων.
Μετά το πέρας της προθεσμίας των αιτήσεων οι Δ/νσεις Εκπ/σης οφείλουν να διαβιβάσουν τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας μέχρι την Δευτέρα 8/2/2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση