Εκκλησιαστικό Ρητό

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιβλίων προς εμπλουτισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ψαχνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ


Ψαχνά, 25 /11 /2016

Αριθ. Πρωτ.. 15833


ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ


ΛΙΑΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια βιβλίων για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης Ψαχνών του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων


Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια

μέχρι την 29/11/2016


Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)Ο Δήμαρχος
Διρφύων-Μεσσαπίων


Γεώργιος Ψαθάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση