Εκκλησιαστικό Ρητό

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ


ο ΝΠΔΔ του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων με την επωνυμία: ́ ́ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ) , θα προβεί με
απευθείας ανάθεση, σε σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών
(παροχή
υπηρεσιών ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού).
Οι συνεργάτες ( ψυχολόγος
και κοινωνικός λειτουργός) θα επισκέπτονται και θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους,
για την υποστήριξη των κάτωθι κοινωνικών δομών της Δημοτικής Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Διρφύων – Μεσσαπίων ( ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ).
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ
1
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΨΑΧΝΩΝ
2
ΚΑΠΗ ΨΑΧΝΩΝ
3
ΚΑΠΗ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
4
ΚΑΠΗ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ
5
ΚΑΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Η
Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύης Διρφύων – Μεσσαπίων ( ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ), δεν
διαθέτει στο προσωπικό του,
υπάλληλο με ειδικότητα και γνώσεις ψυχολογίας
γονέων και παιδιών. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής
υπηρεσιών ψυχολόγου με γνώσεις ψυχολογίας ενηλίκων και παιδοψυχολογίας και
κοινωνικού λειτουργού , από εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι θα πρέπει να
διαθέτουν τα αντίστοιχα πτυχία και τις αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος.
Η παροχή υπηρεσιών θα περιλαμβάνει
1). ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ
:
- Η παροχή υπηρεσιών θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση της ψυχικής υγείας
των παιδιών και των ενήλικων και ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχολογίας σε
συνεργασία με το προσωπικό των παιδιών και τις οικογένειες τους, για τους
φιλοξενούμενους στις προαναφερόμενες δομές ( Παιδικό Σταθμό Ψαχνών και
ΚΑΠΗ)
- Θ
α παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης μέσα από συμβουλευτική και
καθοδήγηση σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα που άπτονται την ομαλή
προσωπική τους ανάπτυξη και ψυχοκοινωνική τους υγεία. Επίσης θα προσφέρει
συμβουλευτική σε όσους αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα προβλήματα
προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον.
2). ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
:
- .
Θα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και θα αντιμετωπίζουν προβλήματα σε
προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο για παιδιά, εφήβους και οικογένειες
(σύνθετες- μονογονεϊκές).
Ελληνική
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΦΠΑ
1
Παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου στις
δομές της ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ
6.000,00
2
Παροχή υπηρεσιών κοινωνικού
λειτουργού στις δομές της
ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ
6.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
12.000,00
Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση , σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους ,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην από 28/7/2016 μελέτη , η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, μέχρι την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016 και ώρα
15:00 μ.μ, στα Γραφεία της ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ ( Αβάντων 18 – Ψαχνά Ευβοίας).
Οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, σε σφραγισμένο φάκελο , την
προσφορά τους, μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1). Πτυχίο Ψυχολόγου
2). Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
3). Πτυχίο Κοινωνιολογίας ή κοινωνικών Λειτουργών, ή Κοινωνικής Εργασίας ή
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών σπουδών, ή Ανθρωπολογίας, ή συναφούς
ειδικότητας.
4). Έναρξη Επαγγέλματος στη Δ.Ο.Υ
5). Βιογραφικά Σημειώματα.
6). Προϋπηρεσία, Ξένες γλώσσες, σεμινάρια και μεταπτυχιακά διπλώματα , θα
συνεκτιμηθούν.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΜΥΤΑΛΑ – ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση