Εκκλησιαστικό Ρητό

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

« ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»

Ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για
την ετήσια ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του Δήμου σύμφωνα με τις
επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που
επισυνάπτονται.
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές προσφορές μέχρι
6/2/2016 και ώρα 15:00μμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Συνημμένα, με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν
συνημμένα και τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1). Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην
ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για
λογαριασμό ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβούν και η
προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας με αυτήν ώστε να αποκλειστεί η
περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας προσφοράς από την αυτή
Ασφαλιστική Επιχείρηση.
2). Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία, η ασφαλιστική εταιρία να ανήκει στον
Φιλικό Διακανονισμό ή άλλο εφάμιλλο σύστημα άμεσης πληρωμής ( προσκόμιση
αντίστοιχης βεβαίωσης).
3) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
Ελληνική
ε. Δημοτική ενημερότητα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση