Εκκλησιαστικό Ρητό

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Όλα όσα ειπώθηκαν στην χθεσινή ενημερωτική εκδήλωση για τους Δασικούς Χάρτες.Ημερίδα πραγματοποιήθηκε εχθές στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων σχετικά με την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη της Εύβοιας. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από τον υπεύθυνο για τους Δασικούς Χάρτες στο Νομό της Εύβοιας κο Παλαιολόγο και την κα Αποστόλου. Ενώ το παρόν έδωσαν από το Δασαρχείο και ο Διευθυντής κος Μήλιος και η κα Τζοβάννα Δανέλλη.

Ο κος Παλαιολόγος, σε μία κατατοπιστική ενημέρωση, ανέφερε σε όλους τους παρευρισκόμενους σχετικά με τα Aόσα πρέπει να γνωρίζουν για τους Δασικούς Χάρτες.

Αναλυτικά αναφέρθηκε στην ανάρτηση του θεωρημένου δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας συνολικής έκτασης 4.161.382 στρεμμάτων, στον ειδικό διαδικτυακό
τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της
ΕΚΧΑ Α.Ε. (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx).
Στον ανωτέρω αναρτώμενο δασικό χάρτη περιλαμβάνεται και ο ιστορικός
ορθοφωτοχάρτης, που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που
προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών.
Σημειώνεται ότι στον αναρτημένο δασικό χάρτη, απεικονίζονται και αποτυπώνονται:
α. με μαύρο χρώμα το όριο των περιοχών που εξαιρούνται της ανάρτησης τού δασικού
χάρτη,
β. με ιώδες χρώμα το περίγραμμα των οικιστικών πυκνώσεων του άρθρου 23 παράγραφος
4 του Ν.3889/2010, οι οποίες εξαιρούνται της ανάρτησης και της υποβολής
αντιρρήσεων.
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του αναρτημένου,
κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός
αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών.
Ημερομηνία έναρξης των αντιρρήσεων είναι η Δευτέρα 06-02-2017 και λήξης η
Πέμπτη 06-04-2017.
Ιδιαιτέρως, για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω
προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, και συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία λήξης
των αντιρρήσεων είναι η Τετάρτη 26-04-2017.
Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και
Ιδιωτικού Δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού, εφόσον
επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους, εμπράγματα ή ενοχικά
3
δικαιώματα, στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές
και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.
Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την
αμφισβήτηση τού χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη, εκτάσεων.
Αντιρρήσεις ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη
δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, μπορεί να υποβάλει
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ιδίως, οι Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού στα διοικητικά όρια
των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα Νομικά
Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η
προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος.
Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο
ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.
και στη διαδρομή https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx, με
τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, σε διαδικτυακή εφαρμογή.
Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική:
• η συμπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών τού
πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η
μορφή, καθώς και το εμβαδόν της.
• η καταβολή ειδικού τέλους, το ύψος τού οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της
έκτασης που αφορά αυτή (αντίρρηση), όπως έχει καθοριστεί με τις διατάξεις της
αναφερόμενης στο σημείο (5) του προοιμίου της παρούσας, Κοινής Υπουργικής
Απόφασης (Κ.Υ.Α)
Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.
Δεν απαιτείται καταβολή τέλους, κατ' εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές:
i. που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης τού
περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση α' του άρθρου 23 τού ν. 3889/2010, όπως
ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β τού
άρθρου 31 τού ν. 4280/2014, όπως ισχύει.
ii. που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης
αεροφωτογράφισης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) τού
εποικισμού.
iii. που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την
παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε
περιοχές τού εποικισμού.
iv. για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη
διαδικασία τού άρθρου 14 ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους
αναρτημένους δασικούς χάρτες.
v. κατά το τμήμα που εμπίπτει σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία
τού άρθρου 14 ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α ν. 2664/1998 όπως ισχύει).
Για την τεκμηρίωση της υπαγωγής:
- στις ανωτέρω περιπτώσεις α' ή β' και γ' με την αντίρρηση υποβάλλονται, απαρέγκλιτα
από τον ενδιαφερόμενο, ως απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία:
- βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης (περ. α') ή της υπηρεσίας εποικισμού
(περ. β' ή γ') αντίστοιχα.
- Για την περίπτωση δ' υποβάλλεται η τελεσίδικη πράξη.
4
- Για την περίπτωση ε': Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσέλθει στο Σημείο Υποστήριξης
της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη για την αναζήτηση και ταυτοποίηση των υπό
εκκρεμότητα στοιχείων προσκομίζοντας σχετικά αντίγραφα και την επί τόπου υποβολή
αντίρρησης.
Στις αντιρρήσεις συμπληρώνονται, επίσης, τα στοιχεία των εμπραγμάτων ή ενοχικών
δικαιωμάτων που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον του ενδιαφερόμενου στην έκταση. (που
αφορά η αντίρρηση).
Η μη τήρηση της παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την αντίρρηση εκκρεμή.
Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, (καταβολή ειδικού τέλους,
θεμελίωση έννομου συμφέροντος επί της έκτασης που αφορά την αντίρρηση)
αποστέλλονται εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας σε έντυπη μορφή, στο Σημείο
Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη, στις διευθύνσεις των κατά τόπους
ΣΥΑΔΧ.

Για περισσότερες πληροφορίες, όπως ανέφερε τόσο ο κος Παλαιολόγος, όσο και η κα Αποστόλου μπορεί να επικοινωνήσει με την ΣΥΑΔΧ Χαλκίδας, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Χαλκίδας, Χαινά 97 341 32Χαλκίδα 2
ος όροφος τηλ. Επικοινωνίας: 2221080401
e-mail: dasxart_chalkidas@apdthest.gov.gr

Σε ότι αφορά το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων αναφέρθηκαν τα παρακάτω:

α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, δέκα(10) ευρώ.

β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου α), σαράντα (40) ευρώ.

γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ.,ενενήντα (90) ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ενημέρωση έγινε και με την χρήση προτζέκτωρα, βήμα-βήμα.

Από εκεί και πέρα ακολούθησαν ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους. Μία εξ αυτών ήταν και του τέως προέδρου του Δ.Σ. του τέως Δήμου Μεσσαπίων κου Νίκου Βαλαή, ο οποίος αναφέρθηκε στην αφετηρία του Δασικού Χάρτη που είναι το 1945, η οποία έχει πολλά κενά. Και αυτό οφείλεται, όπως τόνισε στο ότι από το 1940 έως το 1950 ο αρσενικός πληθυσμός ήταν σε πόλεμο με αποτέλεσμα πολλά χωράφια να μην καλλιεργούνται και να έχουν φυτρώσει πόες και θάμνοι. Αυτό όμως ρίχνει όλους τους Έλληνες. Και έθεσε το ερώτημα αν μπορεί αυτό να ληφθεί υπόψιν από την υπηρεσία και αν ναι πως θα αντιδράσει; Από την μεριά του ο κος Παλαιολόγος, ο οποίος έκανε την ενημέρωση, για τους δασικούς χάρτες, είπε ότι είναι μία πολύ σοβαρή τοποθέτηση του κου Βαλαή και ότι θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν και θα μεταφερθεί στους υπεύθυνους.

Τοποθέτηση έκανε και ο πρόεδρος της Νεροτριβιάς κος Σουκελής ο οποίος αναφέρθηκε στις περιοχές Κακοπέρατου, Δάφνης, Θεοτόκου. Κάτι για το οποίο έχει αναφερθεί και ο Δήμαρχος κος Ψαθάς και στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ αλλά και στην χθεσινή ενημερωτική εκδήλωση, ο οποίος ανέφερε ότι έγιναν προσπάθειες για να απενταχθούν οι συγκεκριμένες περιοχές από τους δασικούς χάρτες και θα γίνουν και άλλες προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.

Υπήρξαν σχετικά με τους δασικούς χάρτες πολλές ερωτήσεις από πολίτες ολόκληρου του Δήμου, που έδωσαν το παρόν εχθές στην αίθουσα του Δ.Σ.

Τοποθετήθηκε επίσης και η Δημοτική Σύμβουλος κα Γεωργία Πύθουλα, η οποία ανέφερε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει τέλος για τις αντιρρήσεις, κάτι με το οποίο συμφώνησε και ο Δήμαρχος, ο οποίος τόνισε αν ήταν στο χέρι του Δήμου και υπήρχε και η οικονομική ευχέρεια δεν θα πλήρωνε κανένας από τους πολίτες του Δήμου.

Ερώτημα απηύθυνε και ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κος Ηλιάδης σχετικά με τον χάρτη.

Στο τέλος της ενημέρωσης μοιράστηκαν και ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με το θέμα.
HP DIGITAL CAMERA
HP DIGITAL CAMERA
HP DIGITAL CAMERA
HP DIGITAL CAMERA
HP DIGITAL CAMERA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση