Εκκλησιαστικό Ρητό

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΨΑΧΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
(ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ
Έχοντος υπόψη:
Α) το ΠΔ 270/81 (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
Β) Το Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/06)
Γ) το Ν. 3852/2010
Δ) την υπ. αρ. 3/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη
μίσθωση ακινήτου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ενός ακινήτου,
εμβαδού 150τ.μ τουλάχιστον, στη Δημοτική Κοινότητα Ψαχνών, για τη στέγαση
του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ψαχνών και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι και την Τρίτη 28/2/2017 και ώρα 14:30, με τους
κάτωθι όρους:
1) Περιγραφή του μισθίου
Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Ψαχνών , της Δ. Ε
Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων και να είναι κατάλληλο για την
στέγαση του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ψαχνών, εμβαδού 150 τ.μ
τουλάχιστον.
2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
H δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος
κατατίθενται στη ΔΗΚΑΔΙΜΕ και στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία τις αποστέλλει
στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει
περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα
πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική
έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι
αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση
Ελληνική
αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στη
ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ, η οποία την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια η Πρόεδρος ορίζει ημέρα και ώρα
διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε
αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη
διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται
πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη
και τον εγγυητή.
3) Εγγυητής
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος
θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
4) Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη
έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο της
ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
5) Σύμβαση
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την
κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της
διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της
δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και
υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του
δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι
ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από
αυτό της προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται
ότι καταρτίστηκε οριστικά.
6) Διάρκεια Μίσθωσης
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης επιπλέον τριών
ετών, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το ΝΠΔΔ.
7) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος
Το μίσθωμα θα κατατίθεται ανά τρίμηνο με έκδοση σχετικού χρηματικού
εντάλματος.
8) Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις
υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση,
προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε
αποζημίωση. Επίσης το ακίνητο θα πρέπει να έχει ενεργειακό πιστοποιητικό.
9). Κρατήσεις
Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:
1. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%.
10) Λήξη μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
11) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή
απαγορεύεται απολύτως.
12) Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου τουλάχιστον δέκα
ημέρας πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου
αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο
δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου ( ΚΕΠ Δ. Κ Ψαχνών),καθώς επίσης και
στον πίνακα ανακοινώσεων του Παιδικού Σταθμού Ψαχνών.
13) Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από την Πρόεδρο εάν δεν
παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου
όταν:
α). το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω
ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της
δημοπρασίας
β). μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο
εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης
επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του
αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως
για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου
μειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ'
ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του
δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη της
Προέδρου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και
δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας
της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία
προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.
14) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δημοτικό Κατάστημα στα
γραφεία της ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ ( Αβάντων 18 – Ψαχνά Ευβοίας) τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες . ( Τηλέφωνο: 22283-50233, FAX: 22280-23844, πληροφορίες
κα Κιαπέκου Μαρία
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους
ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την
προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.
Γ). Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την επιτροπή του άρθρου 1 του ΠΔ 270 / 81
Δ). Η εκτίμηση της καταλληλότητας του ακινήτου θα γίνει από την επιτροπή του
άρθρου 7 του ΠΔ 271 / 80
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ

ΜΥΤΑΛΑ-ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση