Εκκλησιαστικό Ρητό

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ


Ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων, έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθμ. 17REQ005806232 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Διρφύων –
Μεσσαπίων το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 17/2017 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων (ΑΔΑ: 6ΖΙΜΩ92-ΦΥΜ)
2) Η υπ’ αριθμ. 19/2017 (ΑΔΑ: 7ΝΩΧΩ92-Π8Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης
3) Την υπ’ αριθμ. Α-533/2856/1-3-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:
634ΜΩ92-31Σ)

πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην εκτέλεση εργασιών
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς τα οποία διαβιούν σε κοινόχρηστους χώρους
στα όρια του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές
της από 6-2-2017 επισυναπτόμενης μελέτης των υπηρεσιών του Δήμου.
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές προσφορές μέχρι
13/3/2017 και ώρα 15:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Συνημμένα, με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου (η υποχρέωση αυτή αφορά σε περιπτώσεις εταιρειών
Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, ενώ σε περιπτώσεις εταιρειών Α.Ε. τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου)
 Φορολογική ενημερώτητα
 Ασφαλιστική ενημερώτητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν. 4412/2016
 Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016)
 Άδεια λειτουργίας ιατρείου ζώων
 Άδεια λειτουργίας ενδιαιτήματος ζώων
 Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου ότι έχει λάβει γνώση της μελέτης και αποδέχεται πλήρως
τους όρους και τις προδιαγραφές αυτής
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση