Εκκλησιαστικό Ρητό

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Αvακοίvωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος



Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις

υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’), σε συνδυασμό με το άρθρο 38 του Ν.

4456/2017 (ΦΕΚ24/Α’), από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες,

καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του

μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο, για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών

του Ιδρύματος.

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας με

μετάταξη υπαλλήλων σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, κατανέμονται ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Π.)

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Π.Ε.)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΑΜΙΑ 10

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΨΑΧΝΑ 7

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΘΗΒΑ 1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 1

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑ 2

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΨΑΧΝΑ 2

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ 2

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΨΑΧΝΑ 1

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΨΑΧΝΑ 1

2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Τ.Ε.)

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΑΜΙΑ 10

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΨΑΧΝΑ 6

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΘΗΒΑ 1

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑ 4

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΨΑΧΝΑ 3

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ 1

Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ 1

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λαμία, 14/03/2017

Αρ. Πρωτ.: 1568




Δ/νση : 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθήνας

T.K. : 35132, Λαμία

Τηλέφωνο : 2231060104,145

Fax : 2231033945

e-mail : tmpros@teiste.gr

Προς: Όλα τα Υπουργεία - Διευθύνσεις Διοικητικού

(Πίνακας Αποδεκτών)

Με την παράκληση η παρούσα να κοινοποιηθεί

σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτά υπηρεσίες,

Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο.

Κοιν: Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 15,

Τ.Κ. 10674 ΑΘΗΝΑ

2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Τ.Ε.)

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΨΑΧΝΑ 2

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 1

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΗΒΑ 1

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 1

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΛΑΜΙΑ 1

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΨΑΧΝΑ 1

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 1

ΤΕ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ 1

ΤΕ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΨΑΧΝΑ 1

3. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Δ.Ε.)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑ 1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΑΧΝΑ 1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΑΜΙΑ 1

4.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Υ.Ε.)

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΑΜΙΑ 4

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΨΑΧΝΑ 2

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΗΒΑ 1

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑ 1

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 1

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΙΑ 2

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΨΑΧΝΑ 2

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΗΒΑ 1

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 1

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 1

Προσόντα υπαλλήλων

 Οι υποψήφιοι προς μετάταξη υπάλληλοι για όλες τις θέσεις πρέπει να κατέχουν πτυχίο ή Δίπλωμα ή

Απολυτήριο τίτλο σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ

315/Α), 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α) και 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α) και ισχύει.

 Οι υποψήφιοι προς μετάταξη υπάλληλοι για τις θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ πρέπει να κατέχουν επίσης

πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του ΠΔ 50/2001, όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει, στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών

διαδικτύου.

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ με τα κατά τα ως άνω προβλεπόμενα

πιστοποιητικά, δεν αφορά στους υποψηφίους προς μετάταξη υπαλλήλους που, κατά τον διορισμό τους, η

γνώση αυτή αποτελούσε πρόσθετο ειδικό προσόν και για την απόδειξή του είχε προσκομισθεί οποιοδήποτε

αποδεικτικό (ακόμη και υπεύθυνη δήλωση γνώσης Η/Υ), το οποίο προβλεπόταν από τις οικείες διατάξεις,

όπως αυτές ίσχυαν κατά το χρόνο του διορισμού τους.

Οι μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν.3528/2007

(ΦΕΚ 26/Α) σε συνδυασμό με το άρθρο 38 του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α) και τις διατάξεις των άρθρων 10 και 19

του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α), 68 παρ. 1 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α) και 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ

226/Α), όπως ισχύουν, είτε σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις, είτε με ταυτόχρονημεταφορά της θέσης

που κατέχει ο υπάλληλος στον φορέα προέλευσης, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου

του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων,

της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και εν γένει της προσωπικότητάς τους. Για την διαμόρφωση πληρέστερης

εικόνας, ενδέχεται οι αιτούντες υποψήφιοι να κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον του ως άνω Υπηρεσιακού

Συμβουλίου.

Μετά την ως άνω γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης

μετάταξης, θα ζητηθεί η κατά το άρθρο 68 του Ν. 4002/2011 απαιτούμενη έγκριση πλήρωσης των ζητούμενων

θέσεων με μετάταξη από την Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της υπ’ αριθ. 33/2006 Πράξης του

3

Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α).

Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί με μεταφορά των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του

Ιδρύματος εφόσον οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι μισθοδοτούνται ήδη άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό ή

προέρχονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που επιχορηγούνται για δαπάνες μισθοδοσίας από τον τακτικό

προϋπολογισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Α) Όλοι οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων δημοσίων Υπηρεσιών ή

Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή από

προηγούμενη μετάταξη με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3528/07 ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση

τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων.

Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι

δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) Υπουργείων, δημοσίων

υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς οι υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/07).

Β) Οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους

κεφαλαίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α) και των άρθρων 10 και 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α).

Επισημαίνεται ότι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/90 δεν ανήκουν στον

δημόσιο τομέα και συνεπώς, οι υπάλληλοί τους δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007

(ΦΕΚ 263/Α).

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30)

ημερών, ήτοι από 27 Μ α ρ τ ί ο υ 2017 έως και 25 Α π ρ ι λ ί ο υ 2017, να υποβάλουν στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Ελλάδας, (Ταχ. Δ/νση : 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθήνας , T.K. : 35132, Λαμία), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση, υπόδειγμα.

2. Βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του.

3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

4. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, από το οποίο να προκύπτουν:

 η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων πέντε (5) ετών

 το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας

 ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη και ότι δεν

έχουν οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη.

Ειδικότερα, στην περίπτωση μετάταξης βάσει του άρθρου 6 του Ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263/Α):

α) υπαλλήλων κρατικών ΝΠΙΔ, θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση του νομικού προσώπου σχετικά με το

νομικό καθεστώς που το διέπει και

β) υπαλλήλων ΔΕΚΟ, θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση από την οικεία υπηρεσία, από την οποία να

προκύπτει ότι δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού

της κεφαλαίου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β/18.21/775/οικ.34663/21.12.2007 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού, στην οποία

υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι, ενώ προκειμένου για υπαλλήλους ΝΠΔΔ ή κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, η αίτηση

κοινοποιείται υποχρεωτικά στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση θα πρέπει να προκύπτει από την

αίτηση του/της υπαλλήλου.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε

ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση, με την ένδειξη:

«Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1568/14-03-2017 Ανακοίνωση - Πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων

στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας» εντός της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται

από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του

επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

4

Οι υπηρεσίες, στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση - πρόσκληση, παρακαλούνται να την

κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους τους που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και κλάδους καθώς και

στα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύουν.

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, παρακαλείται επιπροσθέτως, για την ανάρτησή της στον

διαδικτυακό του τόπο.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προσωπικού του ΤΕΙ Στερεάς

Ελλάδας και στα τηλέφωνα 22310-60104/145 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.teiste.gr (όπου

θα αναρτηθεί η εν λόγω ανακοίνωσή μας καθώς και σχετικό έντυπο υπόδειγμα αίτησης).

Συνημμένα: Αίτηση Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

Εσωτερική Διανομή:

-Πρόεδρο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

-Αναπληρωτές Προέδρου

- Δ/νση Δ/κού- Οικ/κού

- Τμ. Προσωπικού

- Περιφερειακό Τμήμα Προσωπικού (Ψαχνά)

- Τμ. Μισθοδοσίας

- Τμ. Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου

- Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δ.Π. Τ.Ε.Ι

Πέτρος Λάμψας

Καθηγητής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση